اخبار بیولوژیک

  • سومین همایش کشاورزی پایدار سومین همایش کشاورزی پایدار به مناسبت روز جهانی بدون سم…
  • پروانه مینوز گوجه فرنگی پروانه مینوز گوجه فرنگی مقدمه :‌ پروانه مینوز گوجه فرنگی…
  • مصاحبه مدیریت شرکت با اتاق نیوز مهرداد کلهر: بخش کشاورزی حلقه گمشده اقتصاد ایران بخش کشاورزی…

چه کسی آنلاین است؟

ما 6 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

کرم گلوگاه انار

 

کرم گلوگاه انار

نام علمی Spectrobates ceratoniae Zeller

کرم گلوگاه انار با نام علمی Spectrobates ceratoniae Zeller مهمترین عامل کاهش کمی و کیفی محصول انار و یکی از موانع مهم در افزایش صادرات انار میباشد. این آفت اولین بار در سا ل 1349 در باغها ی انار کاشمر مشاهده و با توجه به علائم اولیه آلودگی به کرم گلوگاه انار موسوم شده است. میزان خسارت کرم گلوگاه انار تابعی از سال، رقم و شرایط به زراعی باغ در هر منطقه میباشد. بطور متوسط درصد خسارت کرم گلوگاه انار در کل کشور و در سالهای مختلف حدود 30-25 درصد محصول برآورد میشود.

انــار، بومــي ايــران بــوده و در حــال حاضر كشــور مــا بزرگترين توليدكننــده و صادركنند ه انار در جهان اســت. براســاس آمــار وزارت جهاد كشــاورزي مجموع ســطح زير كشــت باغ هاي انار كشور در ســال زراعي ۱۸-۰۸ برابر ۶۸۵۹۵ هكتــار، ميزان توليد ۹۹۲۵۶۶ تن و متوســط عملكرد ۴۸۴۲۱ كيلوگرم د ر هر هكتار برآورد شــده است عليرغم بازار بســيار خوب جهاني بــراي انار ايــران، ميزان صادرات انار بســيار ناچيز و كمتــر از ۲ درصد توليد مي باشد. فارس، خراســان، يزد، اصفهــان، مركزي و تهران مهمترين اســتانهاي انارخيز كشــور را تشــكيل ميد هنــد.

مناطق انتشار: این حشره یک آفت پلی فاژ بوده و در بسیاري از مناطق گرمسیري و نیمه گرمسیري جهان پراکنده می باشد

میزبان :لارو این شب پره بر روي انار و میوه هاي خشک مانند انجیر، پسته، بادام و خرما فعالیت می کند.

 

مرفولوژی:

 حشره کامل، پروانه کوچکی به رنگ خاکستری می‌باشد. طول بدن 11-9 mm وعرض آن با بالهای باز28-15 mm می باشد. که درلبه خارجی بالهای رویی ریشک های کوتاهی به رنگ خاکستری وجود دارد و شاخک ها ازنوع نخی می باشد تخم حشره، بیضوی و کمی کشیده و در ابتدا به رنگ قرمز همرا با برجستگی‌های مثلثی بوده با نزدیک شدن به مرحله تفریخ، کم‌رنگتر شده و در نهایت به رنگ سفید متمایل به زرد در می‌آید. لارو حشره در حالت رشد کامل به طول ۲۱ میلیمتر که در پشت بدن لارو موهای کم‌رنگی دیده می‌شود. لارو دارای سه جفت پا در حلقه های سینه و پنج جفت پا در حلقه های شکمی است. رنگ آن بسته به اینکه از انارهای دانه قرمز و یا دانه سفید تغذیه کرده باشد به رنگ های قرمز یا سفید متغیر بوده که در سنین بالا متمایل به قهوه ای می‌شود. شفیره ها به رنگ قهوه ای و طول حدود ۹ و عرض حدود ۳ میلیمتر هستند. شفیره قهوه ای ودرحالت عادی بی حرکت می باشد .

زمستان گذرانی آفت به صورت سنین مختلف لاروی به ویژه سنین آخر، در تاج و داخل میوه انارهای باقیمانده در روی درخت، کف باغ و یا انارهای انبار شده و به ندرت در زیردرختان انار می‌باشد.

 

 

 

 

 

طرز خسارت:

کرم گلوگاه انار، زمستان را به صورت لاروهای سنین مختلف در داخل انار، انجیر و احتمالاً میزبان های آلوده دیگر که در زیر درخت ها ریخته و یا بر روی درخت باقیمانده و یا در انبارها ذخیره شده اند، می گذراند. پروانه های زمستانه معمولاً تخم های خود را روی میله و بساک پرچمها و ندرتاً روی سطح داخلی کاسبرگ میگذارند. دم میوه و شکاف های ناشی از ترکیدگی میوه نیز از جمله ی محل های تخمگذاری این شب پره می باشند.
لاروهای سن یک پس از تفریخ، از سطح داخلی کاسبرگ تغذیه و از اواخر سن دوم یا اوایل سن سوم لاروی با ایجاد سوراخ در محوطه داخلی تاج به داخل میوه ی انار راه یافته و ضمن ورود، عوامل متعددی از گروه قارچها، باکتریها و مخمرها را به درون میوه انار انتقال می دهند. این پاتوژن ها قادرند در باغ و انبار موجبات گندیدگی و فساد سریع یا تدریجی میوه انار را فراهم نموده و آ ن را از بین ببرند.

                               

 

زیست شناسی:

این پروانه زمستان را به صورت لارو در درون انارهای آلوده (روی درخت، پای درخت و درون انبار) می گذارند و لاروها از اواخر اردیبهشت تا اوایل خرداد ماه خود را به محوطه تاج انار رسانیده و در آنجا به شفیره تبدیل می شود و گاهی هم مشاهده شده که لارو، تاج یا پوست و غیره را سوراخ کرده و در بیرون به شفیره مبدل می گردد. شفیره ها با توجه به شرایط آب و هوایی منطقه و مصادف با موقعی که میوه ها به اندازه لیمو شده اند، به پروانه تبدیل شده و از تاج انار بیرون می آیند. پروانه در مدت 2 تا 4 روز جفتگیری کرده و ماده ها در تاج انار، در میان پرچمهای زردرنگ، تخمریزی می کنند. هر ماده در حدود 20 تا 25 عدد تخم می گذارند پس از 8 تا 10 روز تخمها باز شده و به کرم تبدیل می شوند و کرم ها از همان محل وارد میوه می شوند دوره فعالیت لاروی (دوره تغذیه از گوشت دانه های نار) از 18 تا 30 روز است، که لاروها پس از پایان این دوره به گلوگاه انار آمده و به شفیره تبدیل می شوند. دوره شفیرگی بین 7 تا 8 روز طول می کشد و در پایان این مدت پروانه های نسل بعد بیرون می آیند. بدین ترتیب در اواسط یا اواخر تیرماه، نسل اول تابستانی ظاهر می شوند، همانند نسل قبلی، ماده ها تخمریزی را در تاج انارهای سالم انجام می دهند. پس از 30 تا 32 روز نسل دوم (اواسط مردادماه)، از یک ماه بعد نسل سوم (اواسط شهریور ماه) و به همین نحو در نقاطی مانند شیراز و مناطق جنوبی تر نسل چهارم (حدود اواخر مهرماه) ظاهر و لاروها یا کرم های همین نسل است که زمستان را درون میوه های انار آلوده سپری خواهند کرد. پس این آفت در نقاط انارخیزی دارای 3 تا 4 نسل در سال است.

قارچهای جنس آسپرژیلوس، به ویژه دوده Aspergillus niger) )و پنسیلیوم مهمترین این بیمارگرها را تشکیل می دهند. در بیش از 90 درصد از موارد، کرم گلوگاه انار ناقل عوامل بیمارگر به داخل میوه انار می باشد. بنابر این کنترل کرم گلوگاه می تواند نقش کلیدی در کاهش پوسیدگی میوه انار در باغ و انبار داشته باشد. این حشره در ایران 4-3 نسل داشته و زمستان را بصورت سنین مختلف لاروی در داخل میوه های انار باقیمانده روی درخت یا ریخته شده در پای درختان و یا در داخل سایر میزبانها، از جمله میوه های انجیر به سر می برد.

 

 

مبارزه با كرم گلوگاه انار:

الف - از آنجائي كه اين آفت تخم هاي خود را درون تاج ميوه هاي انار ، بين پرچم ها قرارداده و لاروها از همان محل مستقيما“ وارد ميوه شده و تمام دوره لاروي خود را داخل ميوه سپري مي نمايند از گزند سموم مصون بوده و لذا در حال حاضر هرگونه عمليات سمپاشي برعليه آن ها فاقدنتيجه خواهد بود .در حال حاضر بهترین راه کنترل بیولوژیک این آفات بدون آلوده کردن محیط زیست استفاده از چسب مهار حشرات تولید شرکت نوآوران حیات پاک می باشد بدین صورت که به اندازه یک پاف در گلوگاه انار زده این اسپری وضع را برای تخمریزی حشره بالغ نامساعد می کند.

ب - حذف پرچمها 20 درصد از جمعیت کرم گلوگاه را کاهش می‌دهد.

با استفاده از وسیله‌ای استاندارد بنام دستگاه پرچم زدا پرچم ها را میتوان از بین برد وپروانه‌ها دیگر جای مناسبی برای تخمریزی نخواهند داشت و جمعیت آفت تا حد 20 درصد کنترل می‌شود.

ج -روش مبارزه دیگر با اين آفت روش مكانيكي يعني جمع اوري و معدوم نمودن انارهاي آلوده حاوي لارو مي باشد . در اين روش مبارزه زمان جمع آوري انارهاي آلوده اهميت بسيار زيادي دارد . از آنجائيكه آفت علاوه بر ميوه هاي آلوده محل هاي زمستان گذراني ديگري نيز دارد لذا جمع آوري ميوه هاي آلوده در فصل زمستان در كاهش جمعيت و خسارت آفت تاثير كمتري دارد . لذا توصيه مي گردد عمل جمع آوري ميوه هاي آلوده ازمرداد ماه و همزمان با پديدارشدن اولين ميوه هاي آلوده شروع شده و تا فصل برداشت ادامه يابد.

از آنجائي كه با جمع اوري ميوه هاي آلوده در مرداد ماه و معدوم نمودن آن ها جمعيت نسل دوم آفت صدمه قابل توجهي را دريافت مي نمايد جمعيت نسل هاي بعدي آفت در همان سال نيز كاهش يافته و درنهايت خسارت آفت تقليل مي يابد .

بنابراين توصيه مي گردد باغداران عمليات جمع آوري و معدوم نمودن انارهاي آلوده را از مرداد ماه آغاز نموده و اين عمل را به طور مداوم و در دوره هاي زماني مختلف تا زمان برداشت محصول دنبال نمايند. بديهي است بدين ترتيب درزمستان نيز ميوه اي روي درخت باقي نخواهد ماند و در نتيجه در كاهش جمعيت آفت در سال بعد نيز موثر خواهد بود .

د - فصل بهار، میوه‌های باقیمانده از سال قبل را در باغ مدفون کنید.

رئیس موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور با اعلام این که فصل بهار از اواخر فروردین تا اردیبهشت‌ماه بهترین زمان رعایت نکات بهداشتی در باغهای انار است، گفت: کنترل آفت در مراحل زمستان‌گذران در حدود 10 تا 20 درصد از جمعیت آفت را کاهش می‌دهد، بنابراین میوه‌های باقیمانده بر روی درخت یا روی زمین باید جمع‌آوری و در قسمتی از باغ مدفون شود.

دکتر عسگری خسارت آفت در این مرحله را 40 تا 50 درصد برشمرد و افزود: معدوم‌سازی در این فصل بسیار توصیه می‌شود.

ه - وی هرس را از دیگر روشهای بهداشتی عنوان کرد و گفت: در زمانی که شاخه‌های درخت انبوه می‌شود، کیفیت انارها به لحاظ کیفیت و کمیت مقرون به صرفه نیست، بنابراین هرس درختان علاوه بر حذف میوه‌های ضعیف، باعث بالا بردن مقاومت درخت نیز می‌شود.

و - این مقام مسئول در ادامه به اهمیت تغذیه مناسب و آبیاری به‌موقع اشاره و خاطرنشان کرد: اگر آبیاری منظم باشد، از ترک خوردن و ضعیف ماندن میوه‌ها جلوگیری می‌شود و باغی به وجود می‌آید که از نظر کیفیت مقرون به صرفه باشد و محصول نیز ریزش نمی‌کند و روی درخت نمی‌ماند، بدین ترتیب جمعیت آفت به سال بعد منتقل نمی‌شود و افزایش نمی‌یابد.

 

ی - رئیس موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور استفاده از زنبور تریکوگراما را از دیگر روشهای مبارزه برشمرد و گفت: البته این طرح نیاز به طرحهای تکمیلی‌تر دارد، اما رهاسازی این زنبور در داخل باغ باعث می‌شود که زنبور، تخم آفت را شناسایی کند و داخل آن تخم بگذارد و به جای آفت، زنبور خارج شود.

وی در ادامه گفت: اما با توجه به آن که زنبور تریکوگراما حوزه‌های متعددی دارد، به باغداران توصیه می‌شود که از گونه‌های خاص درختی استفاده و زیر نظر سازمان حفظ نباتات نسبت به تهیه آن اقدام کنند.دکتر عسگری همچنین به استفاده همزمان باغداران از روشهای تلفیقی تاکید کرد و گفت: نقش سازمان نظام مهندسی کشاورزی و کلینیکهای گیاه‌پزشکی در این مورد بسیار ضروری و پراهمیت است.

وی گفت: از آنجا که استفاده از فرمون طبیعی برای محققان میسر نیست از این رو فرمون های شیمیایی در محیط آزمایشگاهی تولید شد که برای پخش کردن آن در باغات از تله های مختلف استفاده می شود.

عضو هیات علمی موسسه تحقیقات گیاه پزشکی افزود: در این تحقیق، کارایی عوامل موثر تله های فرمونی شامل نوع تله، ارتفاع مناسب ، رنگ ، جهت نصب ، دز پاسخ، دوام فرمون، تاثیر میزبان و مقایسه شبه فرمون سنتتیک ( مصنوعی ) با فرمون طبیعی مورد بررسی قرار گرفت.

وی گفت: نتایج بدست آمده نشان داد تله حاوی فرمون با رنگ سفید، در ارتفاع ۱٫۵ متری و جهت جنوب درختان بهترین کارایی را در شکار حشره کرم گلوگاه دارد.

فرازمند اظهارکرد: حشره نر با این گمان که این ترکیب پخش شده در فضا از حشره ماده است به آن نزدیک که در این صورت در تله گرفتار می شود.

وی گفت: همچنین بررسی ها نشان داد مناسبت ترین تعداد کپسول حاوی فرمون در تله دو کپسول است، ضمن آنکه بهترین زمان تعویض کپسول ها نیز دو هفته اعلام شده است.

روشهای مکانیکی زراعی :
۱- جمع آوری و پاک سازی و معدوم نمودن میوه های آلوده انار از اوایل تابستان ( شروع فعالیت نسل اول آفت ) تا پایان فصل برداشت هر ۱۵ روز یکبار.
۲- از آنجائی که این آفت علاوه بر انار به انجیر و گردو نیز خسارت می زند درصورت مختلط بودن باغ کلیه میوه های آلوده محصولات فوق نیز باید جمع آوری و معدوم گردد.
۳-  عملیات پاکسازی باغات وجمع آوری انارهای آلوده بصورت همگانی در کل منطقه.
۴- جمع آوری انارهای آلوده واصلاح و جوان کردن باغات رها شده و قدیمی.
۵- حفظ دشمنان طبیعی خصوصاً زنبورهای پارازیتوئید، نظیر تریکوگراما در محیط باغ باحفظ پوشش گیاهی زیر درختان و کشت گیاهان شهدزا و ترجیحاً گل سفید نظیر شبت، در مناطق عاری از گیاهان گلدار برای فعالیت و بقای این حشره مفید.

مبارزه تلفیقی با کرم گلوگاه انار:

این روش مبارزه در باغاتی امکان پذیر است، که شرایط زیر را داشته باشد :
۱-   تراکم اصولی و مطلوب درختان.
۲-   انجام شخم پاییزه، کرت بندی، تقویت، هرس و پاکسازی به موقع.
۳-   جمع آوری به موقع انارهای سردرختی و یا زیردرختی آلوده و انهدام آنها.
۴-   آبیاری مناسب با در نظر گرفتن میزان رطوبت باغ در زمان رهاسازی زنبورها و جلوگیری از ترکیدگی انار.
۵-   حفظ پوشش گیاهی مناسب در باغ و امکان کشت گیاهان شهدزا مانند یونجه و شبدر.

 

 

 

 

 

 تهران  شهریار بلوار آزادگان  ، جنب پل امیر کبیر کد پستی : 3351859398 

982165226599+   -   982165226490+

 +989127059783

Zo2 Framework Settings

Select one of sample color schemes

Body

Background Color
Text Color
Link Color
Background Image

Header Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Bottom Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image
Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image